ไฮไลท์บอลล่าสุด คลิปไฮไลท์ ทิ้งตัวลงจากเปล เพื่อถ่วงเวลา